Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ŚDS "Na Targówku" > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

  Drukuj
 

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, przeznaczonym dla 60 dorosłych osób, w tym:

typ A – dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych, które nie wymagają leczenia szpitalnego – usługi realizowane w lokalu przy ul. Św. Wincentego 85,
typ B – dla 30 osób upośledzonych umysłowo
w stopniu głębokim, znacznym lub umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne – usługi realizowane w lokalu przy ul. Suwalskiej 11).

Do Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku" mogą być kierowane osoby zamieszkałe na terenie m. st. Warszawy, z zastrzeżeniem, że uczestnikami zajęć mogą być także mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działalności Środowiskowego Domu samopomocy "Na Targówku" jest:

 1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku,
 3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku" należy:

 1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
 3. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku”" zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności Domu i rocznych planów pracy, opracowywanych oddzielnie dla uczestników przewlekle chorych psychicznie i oddzielnie dla uczestników upośledzonych umysłowo, obejmuje w szczególności:

 1. treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
 2. treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno-poznawcze,
 3. treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzykowanie, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
 4. poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
 7. niezbędną opiekę,
 8. terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
 9. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.
Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku przyznanego decyzją administracyjną w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub w ramach treningu kulinarnego.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
Korespondencję można składać:

 • bezpośrednio w Środowiskowym Domu Samopomocy "Na Targówku", ul. Św. Wincentego 85, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00,
 • za pośrednictwem poczty na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku", ul. Św. Wincentego 85, 03 291 Warszawa,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sds@sds-targowek.waw.pl

Zasady dotyczące przyjmowania uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy "Na Targówku":

 1. Osoby ubiegające się o skierowanie do Domu odbywają rozmowę wstępną z dyrektorem Domu lub osobą wyznaczoną przez dyrektora.
 2. W przypadku braku wolnych miejsc, osoba spełniająca warunki uczestnictwa w zajęciach Domu, wpisywana jest na listę osób oczekujących.
 3. Wniosek o skierowanie do Domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności o ile takie posiada.
 4. Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. warszawy ul. Św. Wincentego 85.
 5. Odpłatność ze korzystanie z usług Domu, sposób oraz termin wnoszenia odpłatności określone są w decyzji administracyjnej.
 6. Termin przyjęcia do Domu ustala dyrektor Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym.
 7. Po raz pierwszy uczestnik przyjmowany jest do Domu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.
 8. Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, uczestnika kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 9. Okres, na jaki uczestnik został skierowany do Domu, może zostać przedłużony, w szczególności w sytuacji braku postępów w realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, okresowego braku możliwości skierowania osoby do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej albo braku możliwości zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Dyrektor Domu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Domu, po wcześniejszym zapisaniu się osobiście lub telefonicznie.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.R.Michalak 20-03-2013
Aktualizujący Tomanek-Bukowska Katarzyna 20-02-2014
Zatwierdzający Tomanek-Bukowska Katarzyna 20-02-2014
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-02-2014
Liczba odwiedzin: 956
Rejestr zmian